Privacyverklaring Massage First
Massage First hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Massage First houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Massage First verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of onze diensten helpt uitvoeren. Deze gegevens zijn vrijwillig aan ons verstrekt.
Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• Bankgegevens
• Medische gegevens
• Gegevens over uw activiteit op www.massagefirst.nl
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Massage First verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het verzorgen van massages
• Administratieve doeleinden
• Correspondente over tarieven, offertes en betalingen
• Verzenden van nieuwsbrieven, felicitaties, aanbiedingen en bevestigen
• Om u te bellen of e-mailen om onze massages uit te kunnen voeren
• We verwerken ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn
• Verder analyseren we uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Active Campaign
Wanneer u uw naam en e-mailadres achterlaat op www.massagefirst.nl zal deze informatie direct verwerkt worden in het e-mailmarketingsysteem dat aan Massage First is gekoppeld, te weten Active Campaign. Dit systeem wordt gebruikt om uw (aanvullende) informatie te sturen die verband houdt met hetgeen u via Massage First hebt aangevraagd en waarvoor u uw naam en e-mailadres hebt ingevuld. Active Campaign maakt ook gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacy policy van Active Campaign.

Massage First
Grotenhuysweg 100 1446 HZ Purmerend
immyhoving@gmail.com

 

Cookies
Massage First gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthoudt uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U
kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijn
Massage First bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en rekening houdend met de
wettelijke bewaartermijn zoals onder andere vastgesteld door de Belastingdienst.
Verstrekking aan derden

Massage First verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Massage First blijft verantwoordelijk
voor deze verwerking.
Beveiliging

Massage First neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
immyhoving@gmail.com.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van
u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf
of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij
u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Massage First
Grotenhuysweg 100 1446 HZ Purmerend
immyhoving@gmail.com

Vragen:
Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan
dit document.

Massage First
Grotenhuysweg 100 1446 HZ Purmerend
immyhoving@gmail.com